Zaprojektuj siedlisko

W ramach projektu Agro-Perma-Lab tworzymy narzędzie do projektowania siedliska zgodnie z zasadami permakultury i w duchu agroekologii. W tym celu w pierwszym kroku chcemy przeprowadzić badania w kilku modelowych gospodarstwach w Polsce i opisać je w formie studiów przypadków. Zadanie to chcemy zrealizować wieloetapowo:

ETAP 1: Przegląd literatury na temat zasad projektowania permakulturowego i stosowania metod agroekologicznych.
ETAP 2: Badania jakościowe (wywiady, obserwacja) w kilku wybranych gospodarstwach w Polsce realizujących założenia permakultury i agroekologii.
ETAP 3: Publikacja (broszura) z opisem przypadków modelowych gospodarstw permakulutowo-agroekologicznych w oparciu o badania przeprowadzone w Etapie 1.
ETAP 4: Stworzenie i upublicznienie narzędzia (ankiety) do diagnozy, w jakim stopniu dane gospodarstwo spełnia założenia permakultury i agroekologii.

Aktualnie jesteśmy na ETAPIE 1 i 2 – przygotowujemy się do przeprowadzenia badania w kilku modelowych gospodarstwach w Polsce. POSZUKUJEMY GOSPODARSTW, które:

- dbają o domykanie cyklów obiegu materii i energii w gospodarstwie dążąc do autonomii
– stosują świadomie zaprojektowane metody retencji wody
– tworzą agroekosystemy z zachowaniem zasad projektowania ekosystemowego
– budują bioróżnorodność fauny i flory, w tym zachowują własne nasiona, hodują dawne rasy zwierząt i uprawiają dawne odmiany roślin
– regenerują życie glebowe
– stosują wyłącznie naturalne środki ochrony roślin i nawozy
– prowadzą działalność edukacyjną
– włączają się w działania na rzecz suwerenności żywnościowej – lokalnie, krajowo lub globalnie

Jeśli prowadzisz takie gospodarstwo albo znasz takie gospodarstwo – zgłoś się do Marty Łukowskiej (mar.lukowska@gmail.com)