Projekt Agro-Perma-Lab

Agro-Perma-Lab jest projektem edukacyjnym na rzecz rozwoju agroekologii w Polsce realizowanym przez zespół złożony z członków ruchu na rzecz suwerenności żywnościowej Nyeleni Polska. Jego centralnym punktem będzie dziesięciodniowe szkolenie ukierunkowane na budowanie kompetencji liderów i innowatorów społecznych w dziedzinie agroekologii i permakultury.

W szkoleniu, które odbędzie się w drugiej połowie października, weźmie udział 20 aktywistów i 15 trenerów ze stowarzyszeń rolników, kooperatyw spożywczych, ruchów ekologicznych i organizacji wspierających działania na rzecz sieci społecznościowej agroekologii i suwerenności żywnościowej w Polsce.

Projekt ma na celu tworzenie sieci społecznościowej agroekologii poprzez podniesienie kompetencji liderów organizacji drobnych producentów żywności i ich sojuszników, pokazanie synergii (zbieżności) między praktykami agroekologii i permakultury oraz wypracowanie wspólnej wizji agroekologii dla Polski.

Agro-Perma-Lab przełoży i przystosuje do polskiego kontekstu program i metodykę szkoleń Schola Campesina na temat agroekologii i zarządzania globalnym systemem rolno-spożywczym i zintegruje je z aktualną edukacją w zakresie agroekologii w Polsce. Zasady pedagogiczne oparte będą na horyzontalnej metodzie bezpośredniej wymiany wiedzy (peer-to-peer), „Diálogo de Saberes”. Komitet pedagogiczny zapewni zgodność projektu ze społecznymi, politycznymi i ekonomicznymi realiami, w których żyją polscy rolnicy.

Zadaniem Agro-Perma-Lab jest wzmocnienie ruchu Suwerenności Żywnościowej, stworzenie przestrzeni dialogu i trwałych, opartych na solidarności relacji pomiędzy jego głównymi uczestnikami, zwłaszcza rolnikami. Szkolenie zgromadzi przedstawicieli organizacji drobnych producentów żywności z rozmaitych sektorów (ekologicznego, tradycyjnego – chłopskiego, rodzinnego, rolnictwa permakulturowego), jak również różnych pokoleń i wyposaży ich w kompetencje umożliwiające wywieranie wpływu na przestrzeń polityczną i mechanizmy zarządzania systemami rolno-spożywczymi.

Agro-Perma-Lab zainicjuje również proces tworzenia polskiej wizji agroekologii dla nowego pokolenia rolników w latach 2020–2030 – w Dekadzie rolnictwa rodzinnego (FAO).

Jesteś zainteresowana/y współpracą w projekcie?
Napisz
do Joanny Bojczewskiej bojczewska@gmail.com

Projekt jest realizowany w ramach grantu z Lush Permaculture and Agroecology Fund.