Szkolenie liderów Agroekologii

10-dniowe szkolenie liderów Agroekologii w ruchu suwerenności żywnościowej 

18–28 października 2019 r. 
Ekologiczny Uniwersytet Ludowy

10-dniowy program szkolenia z Agroekologii jest owocem kilkuletniej współpracy w zakresie edukacji na rzecz Agroekologii w sieci suwerenności żywnościowej Nyeleni Polska i Nyeleni Europe.

Trening Agro-Perma-Lab, skierowany jest do liderów oddolnych organizacji, aktywistów i edukatorów działających społecznościowo. Szkolenie przyczynia się nie tylko do podniesienia kompetencji indywidualnych uczestników, ale również do rozwoju dialogu i sieci współpracy pomiędzy reprezentowanymi przez nich organizacjami, co z perspektywy organizatorów jest szczególnie istotne.

Szkolenie wyposaży uczestników w narzędzia ułatwiające oddolną współpracę i zwiększające efektywność pracy organizacji, rozwinie ich umiejętności pedagogiczne i liderskie, pomoże im pogłębić wiedzę merytoryczną z zakresu Agroekologii w rozumieniu suwerenności żywnościowej oraz procesów globalnego zarządzania rolnictwem i żywnością.

Metody treningu opierają się na horyzontalnej (rówieśniczej) wymianie wiedzy oraz założeniach dialogu pomiędzy różnorodnymi typami wiedzy „Diálogo de Saberes”, wzorowanych na metodyce szkół agroekologii La Via Campesina. Unikalnym aspektem szkolenia jest dbałość o różnorodność grupy, integrację międzysektorową i międzypokoleniową.

W treningu wykorzystamy interaktywne narzędzia pracy grupowej umożliwiające oparcie procesu (nauczania-uczenia się) na doświadczeniach uczestników. Naszym celem jest rozwijanie umiejętności komunikacji w ważnych dla nas kwestiach globalnych poprzez ukorzenianie dyskusji w znanych nam kontekstach lokalnych.

Szkolenie poprowadzi koordynator i trener międzynarodowej szkoły agroekologii Schola Campesina, wieloletni konsultant ruchu La Via Campesina i działacz na rzecz rozwoju Agroekologii, Andrea Ferrante, we współpracy z ok. 15 trenerami – ekspertami z Polski.

Czego mogę oczekiwać i czego oczekują organizatorzy?

10-dniowy, wspólny pobyt szkoleniowy w demonstracyjnym gospodarstwie agroekologicznym przy Ekologicznym Uniwersytecie Ludowym będzie wymagał pełnego zaangażowania w prace i ćwiczenia grupowe oraz czynnego udziału w zadaniach integrujących, np. praktyce dnia z Agroekologii; panelu obywatelskim; debacie oxfordzkiej itd.

Podczas szkolenia i w dialogu wszyscy uczestnicy traktowani są na równi z zaproszonymi ekspertami. Ponadto proszeni są o przygotowanie się do zajęć – wejścia w rolę ‚eksperta’ i przeprowadzenia ćwiczenia dydaktycznego z własnego obszaru specjalizacji oraz do wystąpienia publicznego w Warszawie.

Kwota, jaką zainwestujemy w trening jednego uczestnika to łącznie ok. 2500zł, dlatego ważna jest dla nas motywacja i potencjał przeniesienia nabytych umiejętności oraz wiedzy dalej do lokalnych organizacji czy kontekstów. Liczy się dla nas również możliwość udziału uczestników w wydarzeniach planowanych na 2020 rok: II Ogólnopolskim Forum Suwerenności Żywnościowej oraz w Seminarium Rolników Ekologicznych Dobre Żniwa.

Zobacz Program Szkolenia.

Przeczytaj o metodyce Szkolenia

Główne założenia szkolenia

 • horyzontalna, rówieśnicza wymiana wiedzy w modelu “rolnik-rolnikowi” na bazie metodyki szkół La Via Campesina
 • dialog pomiędzy różnymi typami wiedzy i uznanie dla różnych perspektyw uczestników i ekspertów „Diálogo de Saberes”
 • Odczucia i emocje uznawane są za kluczowy aspekt wiedzy agroekologicznej – perspektywę tę integrujemy z naukowymi danymi
 • równość płci oraz różnorodność reprezentowanych sektorów i pokoleń
 • wymiana wiedzy między społecznościami rolników, aktywistów i naukowców

Co jest ważne dla organizatorów?

 • uczestnicy nominowani przez organizacje macierzyste ze względu na potencjał liderski i edukatorski
 • miejsca w szkoleniu ustalane przez zespół APLab ze szczególnym uwzględnieniem różnorodności grupy
 • Integracja unikalnej metodyki i programu szkoleniowego wypracowanych przez Scholę Campesinę z polską specyfiką
 • budowanie sieci współpracy i wymiany wiedzy między doświadczonymi aktywistami i ekspertami w dziedzinie Agroekologii i suwerenności żywnościowej

Kto może zostać uczestnikiem?

W głównej części szkolenia będzie uczestniczyło 16 osób z Polski, w tym:

 • drobni producenci żywności, którzy są członkami lokalnych i krajowych organizacji rolników (60%)
 • członkowie innych organizacji obywatelskich i NGO (20%)
 • członkowie ścisłego grona (trzonu) kolektywu Nyeleni Polska (10%)
 • członkowie instytucji badawczych i prawniczych

Kryteria nominacji i selekcji:

 1. Osoba zgłaszana reprezentuje społeczność: organizację, stowarzyszenie, nieformalny kolektyw lub oddolny ruch, instytucję naukową lub badawczą.
 2. Tematyka działań i misji organizacji/społeczności macierzystej jest spójna z założeniami ruchu suwerenności żywnościowej i Agroekologii – lub wskazuje na dążenie w ich kierunku.
 3. Potencjał liderski i edukatorski nominowanej osoby uwidoczniony jest realnymi działaniami.
 4. Aspekt różnorodności grupy uczestników może zadecydować o tym, że zostanie wybrana osoba z mniej reprezentowanego sektora.
 5. Największą grupę uczestników stanowić będą rolnicy-praktycy z oddolnych organizacji wiejskich i rolnych.
 6. Niezbędna jest wysoka motywacja do udziału w szkoleniu oceniana na podstawie rozmowy z koordynatorką rekrutacji (lub pisemnie).
 7. Potencjalny uczestnik ma możliwość wpływu na zmiany społeczne, co jest również związane z jego aktualną sytuacją życiową, wiekiem i etapem życia, na jakim się znajduje (będzie chciał i mógł, przenieść doświadczenie szkolenia w życie i współtworzyć sieć solidarnościową po szkoleniu).

Co zapewniamy uczestnikom:

 • Nieodpłatne miejsce na szkoleniu na bazie stypendiów (za wyjątkiem kosztów dojazdu)
 • Pokryte koszty zakwaterowania i wyżywienia opartego na lokalnych i ekologicznych produktach
 • Włączenie uczestników w konsultacje nad finalnym programem i wsparcie w jego przygotowaniu
 • Wizyty w gospodarstwach demonstracyjnych i pobyt w Ekologicznym Uniwersytecie Ludowym
 • Zbalansowany dobór narzędzi i metod edukacyjnych z szczególną uwagą na wzmacnianie potencjału generalizacji zdobytych kompetencji na działalność całych organizacji (wykorzystania ich w swoich organizacjach i podzielenia się z innymi)

Proces wyboru uczestników

Do połowy sierpnia zespół APLab sporządzi listę interesariuszy projektu (organizacji i społeczności agroekologicznych) oraz promocję szkolenia przez stronę internetową, media społecznościowe i sieć Nyeleni Polska. Będziemy również zbierać rekomendacje i nominacje uczestników od organizacji i weryfikować je w rozmowie, w celu przeprowadzenia rzetelnego procesu rekrutacji

Po połowie sierpnia, przeprowadzimy zespołowo selekcję uczestników i potwierdzimy stypendia na udział w szkoleniu. Potwierdzenie udziału w szkoleniu wykonuje się wpłatą składki w wysokości 100 PLN.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY LINK

PROGRAM SZKOLENIA LINK

Masz pytania? Napisz do koordynatorki rekrutacji, Marty Kurkiewicz: marta-kurkiewicz@o2.pl

 

 

Dodaj komentarz