Szkolenie Agroekologii

10-dniowe Szkolenie Liderów Agroekologii Ruchu Suwerenności Żywnościowej

18–28 PAŹDZIERNIKA 2019, EKOLOGICZNY UNIWERSYTET LUDOWY

10-dniowy program szkolenia Agroekologii jest owocem kilkuletniej współpracy na rzecz Edukacji z Agroekologii w sieci Suwerenności Żywnościowej Nyeleni Polska i Nyeleni Europe.

Trening Agro-Perma-Lab, skierowany jest do liderów oddolnych organizacji, aktywistów i edukatorów działających społecznościowo. Szkolenie przyczynia się nie tylko dla rozwoju kompetencji indywidualnych uczestników; z perspektywy organizatorów kładziemy nacisk na rozwój dialogu i sieci współpracy pomiędzy organizacjami uczestników.

Szkolenie wyposaży uczestników w narzędzia oddolnej współpracy i facylitacji organizacji, oraz rozwinie umiejętności pedagogiczne i liderskie. Zwiększy też wiedzę merytoryczna z zakresu Agroekologii w rozumieniu Suwerenności Żywnościowej oraz procesów Globalnego Zarządzania Rolnictwem i Żywnością.

Metody treningu opierają się na horyzontalnej (rówieśniczej) wymianie wiedzy oraz założeniach dialogu różnorodnych typów wiedzy „Diálogo de Saberes”, wzorowanych na Szkołach Agroekologii La Via Campesina. Unikalnym aspektem szkolenia jest nasz nacisk na różnorodność grupy, integrację międzysektorową i międzypokoleniową.

W treningu wykorzystamy interaktywne narzędzia pracy grupowej pozwalające budować na doświadczeniach uczestników. Naszym celem jest rozwijanie umiejętności komunikacji w ważnych dla nas kwestiach globalnych przez ukorzenianie dyskusji w znanych nam kontekstach lokalnych.

Szkolenie poprowadzi koordynator i trener międzynarodowej Szkoły Agroekologii Schola Campesina (LINK), wieloletni konsultant ruchu La Via Campesina i działacz na rzecz rozwoju Agroekologii – Andrea Ferrante. W szkoleniu współpracować będzie ok. 15 trenerów – ekspertów z Polski.

Projekt realizowany jest przez ZESPÓŁ Ruchu Suwerenności Żywnościowej Nyeleni Polska

 

 

O SZKOLENIU

CZEGO OCZEKIWAĆ?

10-dniowy wspólny pobyt szkoleniowy w demonstracyjnym gospodarstwie agroekologicznym przy Ekologicznym Uniwersytecie Ludowym będzie wymagał pełnego zaangażowania w prace i ćwiczenia grupowe, oraz czynny udział w zadania integrujące, np. Praktykę Dnia z Agroekologii; Panel Obywatelski; Debatę Oxfordzką itd.

Wszyscy uczestnicy traktowani są w szkoleniu i w dialogu na równi z zaproszonymi ekspertami. Proszeni są ponadto, o przygotowanie się do szkolenia – wejście w rolę ‚eksperta’ i przeprowadzenie ćwiczenia dydaktycznego z własnego obszaru specjalizacji oraz wystąpienie publiczne w Warszawie.

Koszt trening jednego uczestnika to łącznie ok. 4000zł, dlatego ważna jest dla nas motywacja i potencjał przeniesienia nabytych umiejętności i wiedzy dalej do lokalnych organizacji i kontekstów. Liczy się dla nas również możliwość udziału uczestników w wydarzeniach planowanych na 2020 rok: II Ogólnopolskim Forum Suwerenności Żywnościowej oraz w Seminarium Rolników Ekologicznych Dobre Żniwa (LINK: Kalendarz).

GŁÓWNE ZAŁOŻENIA SZKOLENIA

 • horyzontalna, rówieśnicza wymiana wiedzy w modelu “rolnik-rolnikowi” na bazie metodologii szkół La Via Campesina
 • dialog różnych typów wiedzy i uznanie dla różnych perspektyw uczestników i ekspertów „Diálogo de Saberes”
 • czucie i odczuwanie uznawane są za kluczowy aspekt wiedzy agroekologicznej – perspektywę tą integrujemy z analizą naukową
 • równość płci i różnorodność reprezentowanych sektorów i pokoleń
 • wymiana wiedzy między społecznościami rolników, aktywistów i naukowców

CO JEST WAŻNE DLA ORGANIZATORÓW?

 • uczestnicy nominowani przez organizacje mateczne ze względu na potencjał liderski i edukatorski
 • miejsca w szkoleniu ustalane przez zespół APLab z uwagą na bioróżnorodność grupy
 • Integracja unikalnej metodologii i programu szkoleniowego wypracowanych przez Scholę Campesinę z polską specyfiką
 • budowanie sieci współpracy i wymiany wiedzy między doświadczonymi aktywistami i ekspertami Agroekologii i Suwerenności Żywnościowej

 


UCZESTNICY

KTO MOŻE ZOSTAĆ UCZESTNIKIEM

W głównej części szkolenia będzie uczestniczyło 16 osób z Polski, w tym:

 • drobni producenci żywności, którzy są członkami lokalnych i krajowych organizacji rolników  (60%)
 • członkowie innych organizacji obywatelskich i NGO (20%)
 • członkowie ścisłego grona (trzonu) kolektywu Nyeleni Polska (10%)
 • członkowie instytucji badawczych i prawniczych

KRYTERIA NOMINACJI I SELEKCJI

 1. Osoba zgłaszana reprezentuje społeczność: organizację, stowarzyszenie, nieformalny kolektyw lub oddolny ruch, instytucję naukową lub badawczą
 2. Tematyka działań i misji organizacji/społeczności matecznej jest spójna z założeniami Ruchu Suwerenności Żywnościowej i Agroekologii – lub wskazuje na dążenie w ich kierunku
 3. Potencjał liderski i edukatorski nominowanej osoby uwidoczniony jest realnymi działaniami
 4. Bioróżnorodność grupy uczestników może zadecydować o tym, że zostanie wybrana osoba z mniej reprezentowanego sektora
 5. Największą grupę uczestników stanowią rolnicy-praktycy z oddolnych organizacji wiejskich i rolnych
 6. Wysoka motywacja do udziału w szkoleniu wg rozmowy z koordynatorką rekrutacji (lub pisemnie)
 7. Możliwość wpływu na zmiany społeczne związany z momentem w życiu (osoby mają przed sobą dłuższy horyzont czasu aby przenieść doświadczenie szkolenia w życie i współtworzyć sieć solidarnościową po szkoleniu)

CO ZAPEWNIAMY UCZESTNIKOM

 • Nieodpłatne miejsce szkolenie na bazie stypendiów (za wyjątkiem kosztów dojazdu)
 • Pokryte koszty zakwaterowania i wyżywienia z lokalnych i ekologicznych produktów
 • Włączenie uczestników w konsultacje nad finalnym programem i wsparcie w przygotowaniu
 • Wizyty na gospodarstw demonstracyjnych i pobyt w Ekologicznym Uniwersytecie Ludowym
 • Zbalansowany dobór narzędzi i metod edukacyjnych z uwagą na wzmacnianie przełożenia zdobytych kompetencji dla całych organizacji

PROCES WYBORU UCZESTNIKÓW

Do połowy sierpnia zespół APLab przeprowadzi równolegle mapowanie interesariuszy projektu (organizacji i społeczności agreokologicznych) oraz promocję informacji o szkoleniu przez stronę www, fb i sieć Nyeleni Polska. Będziemy również zbierać rekomendacje i nominacje uczestników od organizacji i sprawdzać je w rozmowie, aby dowiedzieć się o więcej o kandydatach.

Po połowie sierpnia, przeprowadzimy zespołowo selekcję uczestników i potwierdzimy stypendia w szkoleniu. Potwierdzenie udziału w szkoleniu wykonuje się wpłatą składki w wysokości PLN 100.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY LINK

Masz pytanie? Napisz do koordynatorki rekrutacji, Marty Kurkiewicz marta-kurkiewicz@o2.pl 

 


TRENERZY I PARTNERZY


TRENERZY

Przez program 10-dniowego szkolenia przeprowadzi nas przez Andrea Ferrante (LINK, zdjęcie,opis), wieloletni działacz La Via Campesina, doświadczony trener ze Schola Campesina, praktykujący rolnik we Włoszech i konsultant procesów politycznych w rolnictwie przy ONZ (Organizacji Narodów Zjednoczonych do Spraw Wyżywienia i Rolnictwa, FAO).

W szkoleniu, codziennie pojawią się zewnętrzni eksperci, działacze i aktywiści, reprezentujący:

 • organizacje producentów żywności
 • inne ruchy społeczne lub organizacje pozarządowe, oraz
 • środowisko akademickie i legislacyjne

Różne bloki programu facylitowane będą przez samych uczestników treningu, w obszarach ich specjalizacji.


ANDREA FERRANTE, 
Schola Campesinagłówny trener szkolenia

Andrea jest agroekologiem i niezależnym konsultantem w dziedzinie polityki rolnej i agroekologii z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem w zakresie planowania polityki rolnej i żywnościowej oraz rozwoju obszarów wiejskich, zarówno na szczeblu krajowym i regionalnym, jak i międzynarodowym. Współpracuje z organizacjami międzynarodowymi (La Via Campesina) działającymi na rzecz wsparcia drobnego rolnictwa i produkcji żywności. Od 20 lat prowadzi rodzinne gospodarstwo ekologiczne, jest członkiem spółdzielni socjalnej Bio, która posiada gospodarstwo we włoskiej prowincji Viterbo. Jest koordynatorem Schola Campesina Aps, międzynarodowej szkoły agroekologii znajdującej się w Biodistretto della Via Amerina e delle Forre (Civita Castellana, Viterbo, Włochy).

 

PARTNERZY PROJEKTU

W szkoleniu integrujemy doświadczenia edukacyjne i trenerskie w Agroekologii z czterech organizacji partnerskich: 

 

 

 

SCHOLA CAMPESINA (Włochy)
EKOLOGICZNY UNIWERSYTET LUDOWY (Polska)
PERMAKULTURA.EDU (Polska)
LANDWORKERS’ ALLIANCE (Wielka Brytania)

 

PROGRAM I METODOLOGIA

Nasze curriculum obejmuje 10 obszarów tematycznych:

1  Suwerenność Żywnościowa: oddolne ruchy i globalne zarządanie rolnictwem i żywnością
2  Edukacja i transfer wiedzy w Agroekologii
3  Sieci dystrybucji żywność, sprzedaż bezpośrednia i lokalne rynkii
4  Adaptacja rolnictwa i zmiany klimatu
5  Bioróżnorodność i agroekosystemy
6  Samowystarczalnóść gospodarstw i metody produkcyjne Agroekologii
7  Prawa do wspólnych zasobów: woda, gleba, nasiona
8  Agroekologia, polityka i mechanizmy wpływu na prawo
9  Ekonomia społeczna: sieci współpracy i organizacje
10  Zdrowie, odżywczość jedzenia i edukacja konsumentów

Przeczytaj Dlaczego Agroekologia

Zobacz Curriculum Schola Campesina

Przykładowy plan dnia

7:30  śniadanie
8:30 wprowadzenie do tematu przez uczestnika
8:45 prezentacja eksperta w temacie
9:15 dialog i interwencje uczestników
10:00 reakcja eksperta
10:30 przerwa kawowa
11:00 praca w grupach: debata oxfordzka, panele obywatelskie, prezentacje
12:00 podsumowanie wymiany
12:15 łączenie w całość z globalnym kontekstem
13:00 obiad i 2h odpoczynku
15:00 Praktyka dnia z Agroekologii (w metodzie rolnik-rolnikowi); prowadzone przez uczestnika
16:00 zajęcia w stałych grupach: Teatr Uciśnionych; Gotujemy Historię; Wizyty studyjne na gospodarstwach; Kolektywne czytanie;
18:30 Przerwa
19:00 Kolacja
20:00 integracja i odpoczynek